Vlada FBiH o projektu istraživanja nafte i plina

Vlada FBiH je na sjednici 01.10.2015. godine raspravljala o aktivnostima koje se odnose na realizaciju Projekta istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

U studenom 2011. godine Vlada FBiH je potpisala Memorandum o razumijevanju s naftnom kompanijom Shell Exploration Company B.V. – s registriranim sjedištem u Hagu (Kraljevina Nizozemska), na period od 24 mjeseca.

Memorandumom je predviđeno da će, na osnovu postojeće pisane dokumentacije o izvedenim istražnim radovina, Shell Exploration Company B.V. o vlastitom trošku izvršiti digitalizaciju geoloških i geofizičkih podataka, izraditi početni geološki i geofizički prikaz (screen) podataka i strukturnu rekonstrukciju tektonskog vijenca koristeći suvremene alate, tehnologiju i ispitivanje, kako bi bili dobiveni osnovni podaci za procjenu perspektivnosti ležišta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na osnovu raspoloživih podatka, analiza i stručne interpretacije rezultata dobijenih ranijim istraživanjima, naftna kompanija Shell Exploration Company B.V. je izradila „Procjenu perspektivnosti Federacije BiH za istraživanje nafte i plina“, koju je dostavila Vladi Federacije BiH u 2013. godini.

Shell Exploration Company iskazala je zainteresiranost za produženje Memoranduma o razumijevanju u cilju pregovaranja s Vladom Federacije BiH za pribavljanje koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH. Memorandum je produžen u 2013. i 2014. godini s trajanjem do studenog 2015. godine.

Naftna kompanija Shell Exploration Company je 22.9.2015. godine dostavila obavijest da ne žele iskoristiti mogućnost produženja Memoranduma o razumijevanju iz razloga revizije i analize internog portofolija, a pod utjecajem trenutnog stanja tržišta nafte i plina. Odluka je donesena prvenstveno na osnovu njihove svjetske procjene portofolija, a ne na osnovu procjene o perspektivnosti područja Federacije BiH.

U dostavljenom obrazloženju navedeno je da Vlada Federacije BiH može za svoje potrebe koristiti dostavljeni izvještaj o procjeni perspektivnosti područja Federacije BiH, a da će se Shell Exploration Company pridržavati obaveza povjerljivosti navedenih u Memorandumu o razumijevanju. Također, u obrazloženju se Shell Exploration Company zahvaljuje na suradničkom pristupu, doprinosu i stručnosti učesnika u projektu iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog zavoda za geologiju, koji su pomogli uraditi procjenu perspektivnosti i izvještaj o geologiji Federacije BiH, a koji su doprinijeli boljoj slici o poslovnom okruženju Federacije BiH.

Vlada Federacije BiH će nastaviti implementaciju Projekta istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.