Utvrđen prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu – Oblast energije

Usvojivši informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je zadužila premijera FBiH da Vijeću ministara BiH uputi inicijativu za snažniji angažman, vezan za donošenje na državnom nivou Zakona o električnoj energiji, Zakona o plinu, kao i akta kojim se omogućava transportiranje i implementacija uspostave rezervi naftnih derivata.

Premijer će, također, uime Vlade FBiH zatražiti od Vijeća ministara BiH informaciju o statusu pokrenute inicijative za sklapanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“ na pravcu Zagvozd (Hr) – Posušje (BiH) – Novi Travnik – Travnik sa odvojkom za Mostar, kao pretpostavke za uspješnu realizaciju ovog projekta.

Federalni premijer je zadužen i da, uime Vlade FBiH, od Doma naroda Parlamenta FBiH zatraži da što prije bude razmatran Prijedlog zakona o plinovodu „Južna intekonekcija BiH i RH“.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će hitno Vladi predložiti formiranje radne grupe u čijem bi sastavu bili predstavnici ovog ministarstva, Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZ HB, Energoinvesta, BH-Gasa i Operatora – Terminali Federacije, a koja bi imala zadatak kontinuirano pratiti i blagovremeno, putem resornog federalnog ministarstva, informirati Vladu o aktualnostima vezanim za sigurnost snabdijevanja FBiH energijom i energentima i predlaže aktivnosti i mjere za prevazilaženje eventualno narušenog snabdijevanja. Zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo da, svako u okviru svojih nadležnosti, nastave aktivnosti na realizaciji projekta Južna interkonekcija.

Energoivnest d.d. Sarajevo, kao uvoznik i snabdjevač, te BH-Gas d.o.o. Sarajevo, kao operator transportnog sistema prirodnog plina, zaduženi su da, svako u okvirima svojih nadležnosti, osiguraju maksimalno moguće u danim uvjetima snabdijevanje kupaca prirodnim plinom, kao i da prate aktuelnu situaciju u plinskom sektoru, te da o svim aktualnostima informiraju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar zaduženi su da poduzmu sve mjere kojima će zadržati trenutnu pogonsku spremnost ili je čak podići na viši nivo. Dužni su i da, vodeći se načelom odgovornog poslovanja, poduzmu sve mjere i aktivnosti, u okviru svojih nadležnosti, a sve s ciljem osiguranja kontinuiteta i sigurnosti snabdijevanja kupaca električne energije u FBiH, te da o svim aktualnostima informiraju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Zadužena je Elektroprivreda BiH da s rudnicima u sastavu Koncerna i RMU Banovići d.d. Banovići poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi bile osigurane dovoljne količine uglja, vodeći računa o zaštiti ljudi, rudarskih objekata i infrastrukture, radeći na nabavci dovoljnog broja rezervnih dijelova za teške strojeve u rudarstvu, a koji su nabavljeni od zemalja koje su u ratu ili iz te regije.

Vlada je zadužila gospodarska društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i NTF d.o.o. Ploče da stave na raspolaganje sve raspoložive kapacitete u okviru svojih nadležnosti za osiguranja nafte i naftnih derivata. Operator-Terminali Federacije i Federalna direkcija robnih rezervi zaduženi su da sačine plan osiguranja dodatnih količina naftnih derivata potrebnih za FBiH.