Uredba o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina

Federalna vlada je donijela Uredbu koja uređuje sadržaj ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, način obračuna i plaćanja naknade i kontrola proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji BiH. Uredba se primjenjuje na postupak dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Više je razloga zbog kojih je trebalo donijeti Uredbu o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontroli proizvedenih količina nafte i plina. Među najznačajnim je činjenica da se u FBiH prvi put realizira projekat istraživanja i eksploatacije nafte i plina putem koncesije, da su iskustva domaćih kompanija i drugih osoba prilično slaba točka za ovakvu vrstu projekta, zbog čega će biti neophodno angažirati strano stručna pravna osoba kao konzultant za pripremu Ugovora o koncesiji, te strana pravna osoba, grupa pravnih osoba ili podružnica strane pravne osobe kao koncesionara.

Budući da je Vlada FBiH koncendent u ovom projektu, ona ne može prepustiti sva pravila u ruke stručnog konzultanta i zato mu mora propisati minimalne elemente sadržaja ugovora, naknade i druge fiskalne obveze koje očekuju koncesionara, te pitanje kontrole proizvedenih količina nafte i plina. Uredba, dakle, daje okvir za koncesionara i stručnog konzultanta kojih se moraju pridržavati pri zaključivanju Ugovora o koncesiji.

Uredba će biti primjenjivana na sve buduće oblike odabira koncesionara za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u skladu sa Zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH.