Povećanje kapitala “Terminala Federacije”

Vlada Federacije BiH dopunila je Odluku o osnivanju Privrednog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije’“ d.o.o. Sarajevo. Novina je što je dodan stav po kojem osnovni kapital u stvarima iznosi 9.181.399,07 konvertibilnih maraka, odnosno u iznosu utvrđene vrijednosti prema Stručnom mišljenju i nalazu vještaka 17.6.2013. godine.

Istovremeno, Odlukom je data saglasnost “Terminalima Federacije” d.o.o. Sarajevo za pokretanje postupka povećanja osnovnog kapitala u stvarima pred nadležnim sudom.

Donošenje ove odluke o povećanju kapitala predloženo je na osnovu Ugovora o prenosu prava vlasništva i prava raspolaganja na nepokretnostima uz naknadu, zaključenog između Vlade Federacije BiH i “Energopetrola” d.d. Sarajevo, kojim je, između ostalog, Vlada Federacije BiH stekla vlasništvo nad terminalom tečnih tereta u Živinicama, odnosno nekretninama upisanim po novom premjeru.

Ocjenjuje se da bi današnja Odluka trebala proizvesti vrlo značajne pozitivne efekte, kako za Vladu, kao osnivača i vlasnika kapitala, tako i za Društvo, budući da bi bili stvoreni preduvjeti za privlačenje poslovnih partnera – investitora, s ciljem sanacije i rekonstrukcije kapaciteta ili eventualnog osiguranja kreditnih sredstava za dovođenje u funkciju kapaciteta u vlastitoj režiji, kao i za redovno poslovanje.

Također, veoma je bitna i s obzirom na činjenicu da je procedura usvajanja Zakona o naftnim derivatima FBiH u toku, tako da bi “Terminali Federacije”, djelomičnom sanacijom kapaciteta, spremni dočekali njegovu primjenu.