Pokretanje aktivnosti za dodjele koncesije

U cilju pokretanja aktivnosti dodjele koncesije za istraživanja nafte i plina na području Federacije FBiH, Vlada FBiH je,  na prijedlog  Federalnog  ministarstva  energije, rudarstva i industrije, danas donijela Odluku o utvrđivanju blokova za istraživanja i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.

Na prostoru FBiH  utvrđeno je 30 ovih blokova, koji imaju oblik koji zahvata Osnovna geološka karta Bosne i Hercegovine,  razmjere 1:100000.

Vlada je zadužila Federalno  ministarstvo  energije, rudarstva i industrije da pripremi Odluku o pokretanju aktivnosti i načinu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.