Operator-Terminali Federacije: Reprogram kredita

Vlada FBiH dala je prethodnu suglasnost za raskidanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu od 12.3.2013. godine zaključenog između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije BiH (IGA) o realizaciji sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2013. godinu na poziciji „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 4.000.000 KM.

Ovo je urađeno nakon što su Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo obratio IGA-i informacijom o realizaciji i dinamici povrata kredita u kojoj se poziva na zaključak Vlade FBiH od 16.12.2015. godine kojim je data suglasnost da već odobrena sredstva depozita od četiri miliona KM budu prenamijenjena za osiguranje depozita za novo kreditno zaduženje.
Nakon provedenog postupka javne nabavke, Operator – Terminali Federacije odabrao je kao najpovoljniju Intesa SanPaolo banku d.d. BiH za potencijalno novog kreditora za zaduženje u iznosu od 10.600.000 KM. Ovim sredstvima bi bile izmirene sve dospjele i nedospjele kreditne obaveze proistekle iz ranijeg kredita od 15 miliona KM, povećana likvidnost i nastavljeno nesmetano funkcioniranje ovog gospodarskog društva, jer bi rata kredita bila 50 posto manja od postojeće.

Za potpisivanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa SanPaolo banke ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.