Odluke o „Terminalima Federacije“

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je prethodnu suglasnost za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) o realizaciji sredstava po Programu utroška dijela sredstava utvrđenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija „Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA), u iznosu od 4.000.000,00 KM. Za potpisivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj. Ova sredstva služe kao instrument osiguranja kredita za privredno društvo „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u visini od 15.000.000 KM putem komercijalnih banaka, na period do sedam godina.

Istovremeno,Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da, putem Skupštine „Terminala Federacije“ d.o.o. Sarajevo, donese Odluku o kreditnom zaduženju ovog privrednog društva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 15.000.000 KM u tekstu koji je jednoglasno utvrdio Nadzorni odbor društva.

3 misli o “Odluke o „Terminalima Federacije“

  1. „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo se zadužuju kreditno, to je jedino ispravno u cijeloj ovoj sagi, ta oni i jesu napravili tu nastalu štetu.

Komentari su zatvoreni.