Odluke o pristojbi za uspostavu rezervi naftnih derivata

Federalna vlada donijela je Odluku o isplati pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata kao namjenskog prihoda u korist Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo u 2014. godini.

Ovom odlukom propisuje se isplata sredstava uplaćenih u 2014. godini na temelju prihoda za posebnu namjenu – pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata sa posebnog namjenskog podračuna Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH u korist Operatora Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Uplaćena sredstva Federalno ministarstvo financija prenijet će na račun Operatora.

Kako je obrazloženo, Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH, koji je stupio na snagu 10.7.2014. godine, uvedena je, kao namjenski prihod, pristojba za uspostavu rezervi naftnih derivata u visini od 0,01 KM po litru naftnih derivata, što je prihod Operatora. Pristojba se plaća na poseban namjenski podračun, a uplate su počele od 20.8.2014. godine, jer je Zakonom propisano da se pristojba plaća do 20. tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Procjenjuje se da će u 2014. godini biti ostvareno oko 3,2 milijuna KM prihoda od pristojbe koje je potrebno prenijeti Operatoru.

Danas je, također, donesena i Odluka o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2014. – 2018. godina.

Ukupno ostvarena sredstva na temelju ove pristojbe bit će korištena za kupovinu naftnih derivata s ciljem formiranja rezervi naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi i kontrolu njihove kakvoće, osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata, uključujući nabavku ili izgradnju novih skladišta i troškove rada Operatora. Sredstva koja se koriste za ove namjene uključuju se u povećanje osnovnog kapitala Operatora. Skupština Operatora, sukladno Zakonu o naftnim derivatima u Federaciji BiH, svake godine će donositi odluku o povećanju osnovnog kapitala u visini ovih sredstava, a Operator će u posebnom dijelu svog godišnjeg financijskog plana utvrditi način korištenja prihoda od pristojbe na temelju Plana namjenskog utroška pristojbe za razdoblje 2014.- 2018. godina.

Operator će podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o namjenskom utrošku prihoda od pristojbe Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u roku u kojem podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o poslovanju.

Način namjenskog korištenja ostvarenih sredstava utvrđuje Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstava i industrije, što je razlog za donošenje ove odluke. Naime, bez donošenja ovakve odluke sredstva nije moguće koristiti čak ni u 2014. godini.