Obnavljaju se pregovori s Shell-om

Federalna Vlada prihvatila je informaciju o dosadašnjoj realizaciji projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH i usvojila zaključke kojima je zadužila Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije da ubrza proceduru izmjena i dopuna Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH i dostavi je Vladi FBiH na razmatranje te da pokrene aktivnosti vezane uz produženje memoranduma o razumijevanju između Vlade FBiH i Shell Exploration Company, piše Večernji list. Istodobno je Federalno ministarstvo financija zaduženo izraditi zakon o porezu na dobit za proizvodnju nafte i plina, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma je obvezano što hitnije analizirati postojeću zakonsku regulativu vezanu uz okoliš i politike s dobrom praksom zaštite okoliša i naplate okolišnih naknada za istraživanje i eksploataciju nafte i plina koju treba dostaviti Vladi Federacije BiH u roku od 30 dana.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da pokrene inicijativu za donošenje standarda u oblasti zaštite okoliša i sigurnosti, i zaštite na radu i da nastavi aktivnosti na preuzimanju standarda American Petroleum Institute, do donošenja odgovarajuće zakonske regulative iz ove oblasti. Informaciju o poduzetim aktivnostima treba dostaviti u roku od 30 dana. Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije je zaduženo nastaviti s aktivnostima javne nabave usluga izbora pravnih osoba kao stručnog konzultanta za potrebe Vlade Federacije u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju i donese rješenje o formiranju komisije za javne nabave usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH. Federalni zavod za geologiju, federalna ministarstva financija, okoliša i turizma, rada i socijalne politike su zadužena u roku od 15 dana Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije predložiti po jednog člana i njegova zamjenika koji će sudjelovati u radu komisije za javnu nabavu.

Izvor: www.vecernji.ba