Objavljen međunarodni natječaj za istraživanje i eksploataciju nafte i plina

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavila je međunarodni tender za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Federaciji BiH.

Javno nadmetanje obuhvata četiri bloka, na kojima postoje pretpostavke da ima nafte, od čega se tri bloka nalaze na prostoru Panonskog bazena – Blok BiHPo1, Blok BiHPo2 i Blok BiH Tz, a jedan blok na prostoru Dinarida – Blok BiH D1.

Javno nadmetanje se vrši u svrhu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju putem potpisivanja ugovora o koncesiji između Vlade Federacije BiH i odabranog ponuđača.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će bazirati ocjenu ponuđača na tehničkoj, financijskoj i stručnoj sposobnosti. Ocjena ponude će se bazirati na količini i kvalitetu ponuđenih istražnih radova, programa rada koji će na najbolji način djelovati na glavni cilj, a to je da se istražnim radovima razumije i realizira potencijal resursa ugljikovodika FBiH. Ponuda će se ocjenjivati i na osnovu financijskog kriterija. Procjena značajnih ponuda će se vršiti simultano, te Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije podstiče samo one ponuđače koji zadovoljavaju minimalne kriterije da izrade i predaju svoje ponude.

Vlada FBiH očekuje minimalnu naknadu od 8% i više za proizvodnju od 0-20.000 barela dnevno i progresivno povećanje naknada za ostale određene proizvode.

Ponuđači trebaju osigurati jamstvo za ponudu u iznosu od 250.000 eura.