Javni uvid PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Terminal naftnih derivata Blažuj

Operator PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Terminal naftnih derivata Blažuj dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole sa Planom aktivnosti, Planom upravljanja otpadom i Planom sprečavanja nesreća većih razmjera sa prilozima.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je konzultantska kuća ENOVA Sarajevo.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatora PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Terminal naftnih derivata Blažuj je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Kompletan materijal sa prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br 2, prvi kat– soba 110.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

M. Marulića 2 41, 71 000 Sarajevo

Plan aktivnosti – PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Terminal naftnih derivata Blažuj

Plan upravljanja otpadom – PD Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Terminal naftnih derivata Blažuj