Istraživanje i eksploatacija nafte i plina: Zaduženja federalnim ministarstvima

Prihvativši Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima na realizaciji Projekata istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da, u roku od 40 dana, na osnovu usporedne analize definira fiskalnu politiku za djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina u cilju kreiranja fiskalnog sustava koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na dugi rok, što je posebno važno kod djelatnosti istraživanja i eksploatacije nafte i plina gdje su uvjeti funkcioniranja definirani u dugoročnim okvirima.

U istom roku, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će definirati politiku zaštite okoliša i naplate okolišnih naknada za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i plina, u cilju kreiranja dobre okolišne politike i preventivnog djelovanja na onečišćenje okoliša, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, na osnovu principa zaštite na radu koji se primjenjuju za djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i plina u svijetu s razvijenom naftnom industrijom, definirati standarde zaštite na radu za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, koji će se primjenjivati na prostoru FBiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, također u roku od 40 dana, uradi provedbeni akt u kojem će definirati sadržinu ugovora o koncesiji za istraživanju i eksploataciji nafte i plina, način obračuna i plaćanje naknada i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u FBiH.