Imenovan v.d. Nadzorni odbor Operator-Terminali federacije d.o.o.

Na 344. sjednici Vlade federacije BiH, održane dana 22.12.2022. godine je data i prethodna suglasnost Skupštini gospodarskog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo na prijedlog za imenovanje Enira Šakića, Denisa Turića i Katarine Malić Bandur za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj skupštini gospodarskog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. opunomoćen je Halko Balavac.