Fiskalna politika za djelatnost istraživanja i eksploataciju nafte i plina

Realizirajući zaključke sa sjednice održane 27.2.2014. godine, Federalno ministarstvo financija je sačinilo i Vladi FBiH dostavilo okvir fiskalne politike za djelatnost istraživanja i eksploataciju nafte i plina. Cilj je kreiranje fiskalnog sustava koji podrazumijeva stabilnu i transparentnu poresku politiku na duže razdoblje.

Polazni osnov pri izradi fiskalnog okvira je zakonodavstvo iz nadležnosti ovog ministarstva, dakle propisi kojim je sada regulirano oporezivanje dobiti, dohotka, kao i ostala opterećenja koje ima poslodavac. Također, na određivanje fiskalnog okvira utječe i način registracije u Federaciji BiH nerezidenta koji istražuje i eksploatira naftu i plin.

Nakon današnje rasprave, Vlada je prihvatila predloženi fiskalni okvir koji treba razraditi u smjeru postizanja određenih ekonomskih učinaka.

Federalno ministarstvo financija će osnovati radnu skupinu za izradu prijedloga zakona koji će posebno propisati oporezivanje ekstra dobiti ostvarene eksploatacijom nafte i plina u FBiH, donošenje podzakonskih akata, kao i realizaciju drugih aktivnosti. U radnu skupinu, pored stručnjaka Federalnog ministarstva finansija – Sektora za poreznu politiku i javne prihode, treba uključiti i druge iz oblasti na koje se odnosi provođenje zakonskog okvira.

U Povjerenstvo za pregovaranje, koje sačinjavaju predstavnici Parlamenta Federacije BiH, zaključak je Vlade, trebaju biti uključeni i predstavnici Federalnog ministarstva financija, odnosno Sektora za poreznu politiku i javne prihode.

Zadatak Povjerenstva je suradnja s izabranim konzultantima.