Energoinvest prodaje 15 benzinskih pumpi u Hrvatskoj

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavila je javni poziv za prodaju Energoinvestovih nekretnina-benzinskih pumpi i poslovnih prostora u Republici Hrvatskoj.

Na prodaju je ponuđeno 15 benzinskih pumpi i terminal naftnih derivata Zagreb, kao i upravna zgrada u Zagrebu (Žitnjak) površine 3.982 m2.

Početna cijena za ove objekte iznosi 6.604.000,00 eura ili 12.916.301,00 KM, a ponude sa manjim iznosom neće biti prihvaćene.

Kod vrednovanja ponuda najveći broj bodova nosit će cijena 35%, investicije će donijeti 30% bodova, a zapošljavanje 35% bodova.

Izabrani ponuđač dužan je obvezati se da će preuzeti 61 radnika Energoinvest Hrvatska d.o.o. i osigurati im radno-pravni status najmanje tri godine.

Također, izabrani ponuđač dužan je nastaviti obavljati djelatnost prometa nafte i naftnih derivata, te će biti u obvezi dostaviti APF-u bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ugovorenog iznosa za investicije.

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica, s tim da prijavu mogu podnijeti strana lica registrirana u Republici Hrvatskoj za promet nafte i naftnih derivata, koja posjeduju vlastite pogone za preradu nafte i naftnih derivata ili partnerski ugovor sa nekom od kompanija koje obavljaju te poslove.

Ponude se podnose do 23.10.2014. godine do 16 sati, a najbolje rangirane ponude bit će objavljene 29.10.2014. godine godine u 12 sati.

Prodaju nekretnina Energoinvesta odobrila je Vlada FBiH na osnovu odluke Nadzornog odbora društva iz svibnja ove godine.

Osim u Hrvatskoj, odobrena je i prodaja nekretnina u Srbiji, i to poslovnog prostora u Beogradu.

U Upravi Energoinvesta smatraju da ove nekretnine ne predstavljaju osnovni biznis kompanije i da od njih nema prihoda, a njihovo održavanje stvara trošak.

JAVNI POZIV