Ecofys: EU iz političkih razloga minira biogoriva?

BRISEL – Europska unija je za do čak 50% potcijenila uštede koje u emisijama stakleničkih plinova (GHG) donose biogoriva, pokazuje jedna nedavno objavljena analiza.

Da bi se točno razumjeli benefiti od biogoriva, njihovo emitiranje GHG mora se usporediti sa emisijama fosilnih goriva koje će zamijeniti na tržištu, navodi se u studiji konzultanske energetske firme Ecofys.

Direktive EU o obnovljivoj energiji i o kvalitetu goriva, naime, uspoređuju uštede prema prosječnom intenzitetu emisija ugljikodioksida iz fosilnih goriva na tržištu benzina za EU drumski promet, dok studija efekte mjeri na osnovu parametra koja bi fosilna goriva bila na tržištu ako biogoriva ne bi bila zastupljena.

Prema tom mjerilu, biogoriva bi u najvećoj mjeri bila zamijenjena gorivima dobijenom iz nekonvencionalne nafte, poput proizvedene iz naftnog pijeska, Iake škriljne nafte i kerozina čiji procijenjeni intenzitet emisija CO2 iznosi 115 gCO2eq / MJ. S druge strane EU mjerilo prosječne mješavine goriva iznosi 83.8 gCO2eq / MJ.

Ecofys navodi da su amandmani na obje pomenute Direktive EU podneseni Europskom parlamentu kao dio Direktive o indirektnoj prenamjeni korištenja zemljišta (ILUC Directive) vezana za biogoriva, ali uočava da je “vjerojatno iz političkih razloga” Europska komisija zanemarila prijedlog o podizanju mjerila poređenja efekata biogoriva i zadržala postojeći parametar na 83.8 gCO2eq.