HANDA

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova osnovana Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata.

U postupku usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU-a, Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 12. svibnja 2006. godine, donio je Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata.

Predmetnim Zakonom uređuje se pitanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe. Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se u količini 90-dnevne prosječne potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini do 31. srpnja tekuće godine. Obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA), koja je dužna formirati obvezne zalihe u količini 90-dnevne prosječne potrošnje do 31. srpnja 2012. godine.

Aktivnosti

HANDA je obveznik osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske, koje je dužna formirati u količini 90-dnevne potrošnje do 31. srpnja 2012. godine.
HANDA obavlja djelatnosti i poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom i sve poslove nužne za obavljanje zadataka propisanih zakonima i drugim aktima, a osobito sljedeće:

–         prikupljanje naknade za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata,

–         kupovina i prodaja nafte i naftnih derivata radi formiranja i zanavljanja zaliha,

–         organizacija, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata,

–         namjensko trošenje sredstava za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,

–         utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Pored navedenog, HANDA obavlja i druge poslove koji su u svezi s gore navedenim, a osobito sljedeće:

–         kupovina i/ili gradnja spremnika, pripadajućih postrojenja te upravljanje istima,

–         nadzor količine i kakvoće nafte, naftnih derivata i usluga u svezi s djelatnošću,

–         sudjelovanje u definiranju energetske politike,

–         suradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama, sukladno posebnim zakonima,

–         suradnja s inozemnim agencijama za obvezne zalihe, kao i s međunarodnim udrugama agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

Financiranje

Temeljem članka 7. stavka 5. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, rad Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) financira se iz državnog proračuna.